e-hvtd v2.0 (9175)

屬意 chúc ý
♦Chú ý.
♦Ý niệm tập trung vào một người. Chỉ ái mộ, thương yêu. ◇Hứa Nghiêu Tá : Liễu Thị tự môn khuy chi, vị kì thị giả viết: Hàn phu tử khởi trường bần tiện giả hồ! Toại chúc ý yên , : . (Liễu Thị truyền ) Liễu Thị từ cửa nhìn lén (Hàn Dực ), nói với người hầu: Hàn phu tử há là người nghèo khó mãi ư! Bèn đem lòng thương yêu.