e-hvtd v2.0 (9175)

不辜 bất cô
♦Không có tội, vô tội. ◇Lã Thị Xuân Thu : Tru bất cô chi dân dĩ cầu lợi (Thính ngôn ).
♦Chỉ người không có tội. ◇Thư Kinh : Dữ kì sát bất cô, ninh thất bất kinh , (Đại Vũ mô ).
♦Bất tất, không hẳn, chưa chắc, không nhất định.