e-hvtd v2.0 (9175)

局部 cục bộ
♦Một bộ phận trong toàn thể.