e-hvtd v2.0 (9175)

不輟 bất xuyết, bất chuyết
♦Không thôi, không ngừng nghỉ. ◎Như: đàm vịnh bất xuyết .