e-hvtd v2.0 (9175)

局戲 cục hí
♦Cuộc chơi cờ. ◎Như: chung nhật mê ư cục hí nhi bất năng tự bạt .