e-hvtd v2.0 (9175)

局度 cục độ
♦Độ lượng, khí độ. ◇Hậu Hán Thư : Thiệu ngoại khoan nhã hữu cục độ, ưu hỉ bất hình ư sắc , (Viên Thiệu truyện ).