e-hvtd v2.0 (9175)

局勢 cục thế
♦Hình thế bàn cờ. ◇Chương Hiếu Tiêu : Vi kì khán cục thế, Đối kính lục yêu tinh , (Thượng Thái Hoàng tiên sinh ) Đánh cờ xem hình thế cuộc cờ, Soi gương giết yêu tinh.
♦Xu hướng, tình thế. ◎Như: kim chi cục thế dữ cổ sảo dị tình thế bây giờ so với ngày xưa có phần khác biệt. ☆Tương tự: đại cục , cục diện , hình thế , sự thái .
♦Quy mô, cách cục. ◇Hoàng Quân Tể : Cục thế bất khoan, nhi trì đài lang tạ lược cụ , (Kim hồ độn mặc , Thích Viên ) Bề thế tuy không rộng lớn, mà ao hồ, đài cao, hành lang, nhà cất đầy đủ.