e-hvtd v2.0 (9175)

不世 bất thế
♦Phi thường, hãn hữu. § Cũng như phi phàm . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Kim thiên tử mông trần, tướng quân thành nhân thử thì thủ xướng nghĩa binh, phụng thiên tử dĩ tòng chúng vọng, bất thế chi lược dã , , , (Đệ thập tứ hồi) Nay thiên tử mắc nạn, tướng quân nhân dịp này, cất nghĩa binh, phụng thiên tử để theo nguyện vọng của dân chúng, (đó là một) sách lược rất hay.