e-hvtd v2.0 (9175)

不變 bất biến
♦Không thay đổi. ☆Tương tự: cố định .