e-hvtd v2.0 (9175)

察核 sát hạch
♦Xem xét kiểm định. § Cũng nói: thẩm hạch , thẩm sát .