e-hvtd v2.0 (9175)

不一 bất nhất
♦Không như nhau, bất tương đồng, không cùng một dạng. ◇Hậu Hán Thư : Phù long hình trạng bất nhất, tiểu đại vô thường , (Tương Giai truyện ) Rồng hình dạng không giống nhau, nhỏ lớn vô thường.
♦Không chuyên nhất, không thống nhất, hay thay đổi. ◇Quách Phác : Phù pháp lệnh bất nhất, tắc nhân tình hoặc , (Tỉnh hình sớ ) Pháp lệnh mà không thống nhất thì lòng dân nghi ngờ.
♦Không chỉ, chẳng những. ◇Đái Danh Thế : Cập dư sở kiến, bất nhất kì nhân dã , (Giới chu ông thọ tự ) Theo như chỗ tôi thấy, không chỉ là người đó mà thôi.