e-hvtd v2.0 (9175)

孤身 cô thân
♦Cô đơn, một mình. ◇Hàn Dũ : Dư duy tráng thư sanh, Cô thân vô sở tê , (Nam nội triều hạ quy trình đồng quan ).