e-hvtd v2.0 (9175)

孤負 cô phụ
♦Làm trái, phụ lòng. ◇Lí Lăng : Công đại tội tiểu, bất mông minh sát, cô phụ Lăng tâm , , (Đáp Tô Vũ thư ).
♦Mang lỗi, có lỗi. ◇Hoàng Cơ : Hận đồ mi xuy tận, anh đào quá liễu, tiện chỉ nhẫm thành cô phụ , , 便 (Thủy long ngâm , Từ ).