e-hvtd v2.0 (9175)

孤臣 cô thần
♦Bầy tôi trơ trọi một mình không ai giúp đỡ hoặc bị vua quên bỏ không trọng dụng nữa. ◇Liễu Tông Nguyên : Cô thần lệ dĩ tận, Hư tác đoạn tràng thanh , (Nhập Hoàng Khê văn viên ).
♦Bầy tôi cô lậu kiến thức hẹp hòi.