e-hvtd v2.0 (9175)

檀槽 đàn tào
♦Giá gỗ dùng treo đàn tì bà, đàn cầm... Sau cũng dùng để chỉ các nhạc khí có dây như đàn tì bà, v.v. ◇Lí Hạ : Hồ cầm kim nhật hận, Cấp ngữ hướng đàn tào , (Cảm xuân ). ◇Chu Bang Ngạn : Quế phách phân dư vựng, Đàn tào phá tử tâm , (Nam kha tử , Vịnh sơ nhi , Từ ).