e-hvtd v2.0 (9175)

伴宿 bạn túc
♦Đêm trước khi đưa linh cữu đi chôn, tang gia suốt đêm thủ linh (ở bên cạnh quan tài). § Cũng gọi là bạn tài . ◇Hồng Lâu Mộng : Giả Liễn tự tại Lê Hương Viện bạn túc thất nhật dạ, thiên thiên tăng đạo bất đoạn tố Phật sự 宿, (Đệ thất thập hồi) Giả Liễn thủ linh ở viện Lê Hương suốt bảy ngày đêm, mỗi ngày có sư và thầy cúng tụng niệm không ngừng.