e-hvtd v2.0 (9175)

不經事 bất kinh sự
♦Không trải việc, thiếu kinh nghiệm. ☆Tương tự: bất canh sự .