e-hvtd v2.0 (9175)

軍樂 quân nhạc
♦Âm nhạc dùng trong quân (ngày xưa). ◇Liêu sử : Cổ xúy nhạc, nhất viết đoản tiêu nao ca nhạc, tự Hán hữu chi vị chi quân nhạc (...) hoành xuy diệc quân nhạc , , (...) (Nhạc chí ).
♦Gọi chung những nhạc khí trống hiệu dùng trong quân.