e-hvtd v2.0 (9175)

城隍 thành hoàng
♦Tường thành và hào bao quanh. ◇Ban Cố : Kinh sư tu cung thất, tuấn thành hoàng, khởi uyển hữu, dĩ bị chế độ , , , (Lưỡng đô phú , Tự ).
♦Phiếm chỉ thành trì. ◇Hàn San : Nông gia tạm hạ san, Nhập đáo thành hoàng lí , (Thi ).
♦Thần cai quản che chở thành trì. ◇Bắc Tề Thư : Thành trung tiên hữu thần từ nhất sở, tục hiệu thành hoàng thần, công tư mỗi hữu kì đảo , , (Mộ Dung Nghiễm truyện ).