e-hvtd v2.0 (9175)

供品 cung phẩm
♦Dưa, trái, rượu, thức ăn... để cúng tế tổ tiên, thần minh, v.v. ◇Liễu Thanh : Thanh minh tiền tam thiên, Thang Hà lưu vực đích trang giá nhân, tựu khai thủy thượng phần liễu. Trang giá nhân môn tẩy liễu thủ, đề trứ trúc lam, đái trứ cung phẩm, hương hòa chỉ , , . , , , (Sáng nghiệp sử , Đệ nhất bộ đệ thập thất chương ).