e-hvtd v2.0 (9175)

剩粉 thặng phấn
♦Phấn còn thừa lại; cũng như dư hương . ◇Trần Bùi Chi : Kế cơ quy dư tứ niên, kiến kì tân trang huyễn phục, kì thử nhất triêu nhi dĩ. La khâm thặng phấn, tú miệt dư hương, kim thúy tùng tàn, lãm chi vẫn thế , , . , , , (Hương uyển lâu ức ngữ ).