e-hvtd v2.0 (9175)

分配 phân phối
♦Phân biệt phối hợp. ◇Khổng Dĩnh Đạt : Thanh chi thanh trọc, phàm hữu ngũ phẩm, tự nhiên chi lí dã. Thánh nhân phối ư ngũ phương: cung cư kì trung, thương, giác, trưng, vũ phân phối tứ phương , , . : , , , , (Sớ , Ngũ thanh ) Tiếng có trong đục, bình thường có năm bậc, đó là lẽ tự nhiên. Thánh nhân phối hợp làm năm thứ bậc: cung ở trong đó (là một bậc), thương, giốc, chủy và vũ cùng hợp làm bốn âm bậc khác.
♦Sánh bằng, so sánh tốt đẹp. ◇Chu Di Tôn : Từ lũ tô phiến, dư hương vị giảm, phân phối tiểu long đoàn , , (Mãn đình phương 滿, Phật thủ cam hòa nghiêm tôn hữu , Từ ).
♦An bài, sắp xếp. ◇Đinh Linh : Tha phân phối mỗi nhất cá nhân tố nhất ta thập ma sự, liên cực tiểu đích sự tha dã bất hội vong kí , (Mẫu thân ) Bà sắp xếp mỗi một người làm một số công việc, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất bà cũng không quên.
♦Phân phát sản phẩm hoặc giá trị trong xã hội (kinh tế học).