e-hvtd v2.0 (9175)

陸程 lục trình
♦Đường bộ. ◇Viên Hoành Đạo : Lục trình Hoa Dung đạo, Thủy trình Kinh Khẩu dịch , (Biệt vô niệm ).