e-hvtd v2.0 (9175)

床帳 sàng trướng
♦Màn treo bên giường. ◇Hồng Lâu Mộng : Khiển nhân tiến khứ các xứ thu thập đả tảo, an thiết liêm mạn sàng trướng , (Đệ nhị tam hồi).