e-hvtd v2.0 (9175)

鸞帳 loan trướng
♦Chỉ giường màn của vợ chồng. ◇Đôn Hoàng khúc tử từ : Tái nhạn nam hành, cô miên loan trướng lí, uổng lao hồn mộng, dạ dạ phi dương , , , (Phụng quy vân ).