e-hvtd v2.0 (9175)

分子 phân tử, phần tử
Phân tử : con số bên trên của một phân số. Thí dụ: trong phân số 2∕3, số 2 là phân tử , số 3 là phân mẫu .
Phần tử : từ một vật chất, phần rất nhỏ có thể tách ra được mà vẫn giữ nguyên được tính chất của nó.
Phần tử : cái cá thể cấu thành một toàn thể.