e-hvtd v2.0 (9175)

不絕 bất tuyệt
♦Liên tục không dứt. ◇Hồng Lâu Mộng : Chúng nhân khán nhất thủ, tán nhất thủ, bỉ thử xưng dương bất tuyệt , , (Đệ tam thập bát hồi) Mọi người xem bài nào khen bài nấy, mãi không dứt lời.
♦Không bị tiêu vong.
♦☆Tương tự: bất đoạn .