e-hvtd v2.0 (9175)

筆硯 bút nghiên, bút nghiễn
♦§ Cũng viết là .
♦Bút viết và nghiên mài mực. ◇Mạnh Nguyên Lão : Chí lai tuế sanh nhật, vị chi "chu tối", la liệt bàn trản ư địa, thịnh quả mộc, ẩm thực, quan cáo, bút nghiên, toán xứng đẳng, kinh quyển châm tuyến, ứng dụng chi vật. Quan kì sở tiên niêm giả, dĩ vi trưng triệu , "", , , , , , , , . , (Đông Kinh mộng hoa lục , Dục tử ).
♦Chỉ các việc học hành, văn chương. ◇Lưu Bân : Nhược năng toàn liệu thi thư phích, Dụng để liêu quân bút nghiễn lao , (Khiển muộn ).