e-hvtd v2.0 (9175)

旬月 tuần nguyệt
♦Một tháng. ◇Lí Triệu : Thượng đại thuyết, tự thử giá chí Trường An, phục đông hĩ. Tuần nguyệt, Diệu Khanh, Cửu Linh câu bãi, nhi Ngưu Tiên Khách tiến yên , , . , 耀, , (Đường quốc sử bổ , Quyển thượng ).
♦Mười tháng. ◇Vương Chí Kiên : (Xa Thiên Thu) tuần nguyệt thủ tể tướng tắc hựu vị thập duyệt nguyệt dã () (Biểu dị lục , Tuế thì ). § Xa Thiên Thu : tên người.
♦Mười ngày tới một tháng. Chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi. ◇Tam quốc chí : Tuần nguyệt chi gian, cưỡng phụ nhi chí giả thiên dư gia , (Ngụy chí , Lương Mậu truyện ).