e-hvtd v2.0 (9175)

蚯蚓 khưu dẫn
Khưu dẫn : con giun đất. § Xem dẫn .