e-hvtd v2.0 (9175)

汗青 hãn thanh
♦Ngày xưa lấy tre xanh hơ nóng cho khô, toát ra hơi nước như mồ hôi, không sợ mọt ăn, dùng để viết chữ lên đó, nên gọi là hãn thanh . Có thuyết cho rằng hãn thanh có nghĩa là lấy bọt tre xanh trơn như mồ hôi để sửa hoặc bôi xóa. Sau hãn thanh chỉ trứ thuật làm xong. ◇Khang Hữu Vi : Hoặc tân cần trứ thuật nhi dục thân đổ kì hãn thanh, hoặc kinh doanh công nghiệp nhi chỉ thùy thành ư đán tịch , (Đại đồng thư , Giáp bộ ).
♦Mượn chỉ sử sách. ◇Văn Thiên Tường : Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh , (Quá Linh Đinh dương ).