e-hvtd v2.0 (9175)

紅裙 hồng quần
♦Quần màu đỏ. ◇Vạn Sở : Mi đại đoạt tương huyên thảo sắc, Hồng quần đố sát thạch lựu hoa , (Ngũ nhật quan kĩ ).
♦Chỉ gái đẹp. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tư đồ diệu toán thác hồng quần, Bất dụng can qua bất dụng binh , (Đệ cửu hồi).