e-hvtd v2.0 (9175)

人臣 nhân thần
♦Bề tôi. § Cũng gọi là: thần hạ , thần tử . ◇Tuân Tử : Nhân chủ bất công, nhân thần bất trung dã , (Vương bá ).