e-hvtd v2.0 (9175)

曖昧 ái muội
♦★Tương phản: minh bạch , minh lãng .
♦Ám muội, không rõ ràng. ◇Tấn Thư : Thần tâm thật liễu, bất cảm dĩ ái muội chi kiến, tự thủ hậu lụy , , (Đỗ Dự truyện .
♦Không quang minh chính đại, có điều giấu riêng không thể nói cho người khác. ◎Như: tha môn chi gian tự hồ hữu ái muội đích hành vi tồn tại .