e-hvtd v2.0 (9175)

剛愎自用 cương phức tự dụng
♦Cố chấp, tự cho là đúng. ◇Lỗ Tấn : Cương phức tự dụng, tiểu tắc sát nhân, đại tắc ngộ quốc , , (Trung Quốc tiểu thuyết sử lược , Đệ nhị bát thiên dẫn Lưu Ngạc ngữ ).