e-hvtd v2.0 (9175)

烏龍 ô long
♦Rồng đen.
♦Thời Tấn , dân có tục lệ gọi tên chó là long . Đời sau lấy ô long phiếm chỉ chó.
♦Chỉ ngựa. ◇Dương Duy Trinh : Tướng quân Hán gia cao trúc đàn, Thân kị ô long hổ báo nhan , (Chiêu Quân khúc ).
♦Tên núi ở huyện Kiến Đức (tỉnh Chiết Giang ).
♦Phiếm chỉ vô ý làm sai hoặc lầm lỡ. ◎Như: kim thiên đích lam cầu tái, cánh nhiên hữu cầu viên ngộ đầu lam khuông, chân thị thái ô long liễu , , .