e-hvtd v2.0 (9175)

杏園 hạnh viên
Hạnh viên : vườn hạnh. Nhà Đường cho các học trò đỗ tiến sĩ vào ăn yến ở vườn hạnh nên tục mới gọi các người thi đỗ là được vào hạnh viên .