e-hvtd v2.0 (9175)

檇李 tuy lí
♦Một thứ cây thuộc về loài mận, quả ăn ngon.
♦Tên đất, nay ở vào tỉnh Chiết Giang. § Thời Xuân Thu, nước Việt đánh bại quân Ngô ở đây.