e-hvtd v2.0 (9175)

悽惶 thê hoàng
♦Đau buồn lo lắng không yên. ◇Cảnh thế thông ngôn : Mẫu tử nhị nhân thê hoàng liễu nhất dạ, thiên minh toán liễu điếm tiền, khởi thân hồi Cô Tô nhi lai , , (Quế Viên Ngoại đồ cùng sám hối ).
♦Vội vàng lo ngại không yên. ◇Nguyên Kết : Nhược bất khốn đốn ư lâm dã, tất thê hoàng ư đạo lộ , (Vấn tiến sĩ nhị ).