e-hvtd v2.0 (9175)

不移 bất di
♦Không dời đổi, không thay đổi. Cũng nói bất di bất dịch .