e-hvtd v2.0 (9175)

壁虎 bích hổ
♦Một tên chỉ con thủ cung , tức con thằn lằn.