e-hvtd v2.0 (9175)

壁立 bích lập
♦Đứng sững như bước tường. Hình dung thế núi hiểm trở chót vót. ◇Tam quốc chí : Lâm Lịch san tứ diện bích lập, cao sổ thập trượng , (Ngô Chí , Hạ Tề truyện ) Lâm Lịch san bốn mặt hiểm trở chót vót, cao mấy chục trượng.
♦Trong nhà chỉ có bốn bức tường đứng sững. Hình dung không có của cải gì, hết sức bần cùng. ◇Sử Kí : Văn Quân dạ vong bôn Tương Như, Tương Như nãi dữ trì quy thành đô, gia cư đồ tứ bích lập , , (Tư Mã Tương Như truyện ) Văn Quân đêm trốn theo Tương Như, Tương Như bèn cùng chạy về thành đô, nhà ở chỉ có bốn bức tường trơ trọi.