e-hvtd v2.0 (9175)

迎刃而解 nghênh nhận nhi giải
♦Dễ như trở bàn tay. § Tỉ dụ sự tình giải quyết dễ dàng. ◇Tấn Thư : Kim binh uy dĩ chấn, thí như phá trúc, sổ tiết chi hậu, giai nghênh nhận nhi giải, vô phục trước thủ xứ dã , , , , (Đỗ Dự truyện ). ◇Lỗ Tấn : Dĩ thử độc sử, hữu đa chủng vấn đề khả dĩ nghênh nhận nhi giải , (Thư tín tập , Trí hứa thọ thường ).