e-hvtd v2.0 (9175)

壁報 bích báo
♦Báo dán tường. § Cũng gọi là tường báo .