e-hvtd v2.0 (9175)

不祥 bất tường
♦Xấu xa, không tốt, bất thiện. ◇Giả Nghị : Ô hô ai tai! Phùng thì bất tường ! (Điếu Khuất Nguyên văn ) Hỡi ơi, than ôi! Gặp thời xấu xa.
♦Chỉ sự việc hoặc người không tốt. ◇Thái Diễm : Hải nội hưng nghĩa sư, dục cộng thảo bất tường , (Bi phẫn ). § Bất tường chỉ Đổng Trác .
♦Gở, chẳng lành, bất cát lợi. ◎Như: bất tường chi triệu điềm chẳng lành.
♦Chỉ sự vật đem lại điều chẳng lành. ◇Kinh bổn thông tục tiểu thuyết : Nhất dạ kiến giá hứa đa bất tường, chẩm địa đắc cá sinh nhân lai xung nhất xung? , ? (Tây Sơn nhất quật quỷ 西).
♦Hung mãnh, mạnh bạo. ◇Hồng Lâu Mộng : Giả Chính do hiềm đả khinh liễu, nhất cước thích khai chưởng bản đích, tự kỉ đoạt quá lai, giảo trước nha, ngận mệnh cái liễu tam tứ thập hạ. Chúng môn khách kiến đả đích bất tường liễu, mang thượng tiền đoạt khuyến , , , , . , (Đệ tam thập tam hồi) Giả Chính ngờ rằng (mấy người hầu) đánh (Bảo Ngọc) nhẹ quá, một chân đá thằng cầm gậy, tự mình giật lấy cây gậy, nghiến răng, cật lực đánh xuống mấy cái. Những môn khách thấy đánh dữ tợn quá, vội chạy đến khuyên ngăn.
♦Chỉ chết (húy xưng). ◇Thái Bình Quảng Kí : Lang quân gia bổn bắc nhân, kim thoán nam hoang, lưu li vạn lí, hốt hữu bất tường, nô đương phù trì tang sự bắc quy , , , , (Quảng dị kí , Diêu giáp ).