e-hvtd v2.0 (9175)

要人 yếu nhân
♦Người hiển quý và có quyền thế. ◎Như: tha thân cư cao quan, thị chánh phủ yếu nhân , .