e-hvtd v2.0 (9175)

糟踏 tao đạp
♦Giày xéo, chà đạp, xỉ nhục. ◇Lí Cật Nhân : Nữ đích một lạp tẩu, chỉ tha na tiểu lão bà thụ liễu điểm tao đạp , (Tử thủy vi lan , Đệ ngũ bộ phần thập ngũ).
♦Tổn hại. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhĩ chỉ quản phóng tâm dưỡng bệnh, biệt bạch tao đạp liễu tiểu mệnh nhi , (Đệ lục thập tứ hồi).