e-hvtd v2.0 (9175)

不省人事 bất tỉnh nhân sự
♦Mê man không biết gì.