e-hvtd v2.0 (9175)

混沌 hỗn độn
♦Trạng thái mờ mịt, lúc nguyên khí trời đất chưa phân rõ.
♦Mờ mịt, hỗn mang.
♦Hồ đồ, không biết gì cả.
♦§ Còn viết là .