e-hvtd v2.0 (9175)

內臣 nội thần
♦Bề tôi trong nước. Cũng chỉ chư hầu thuộc hạ. ◇Tả truyện : Ngã dĩ Trịnh vi nội thần, quân diệc vô sở bất lợi yên , (Hi Công thất niên ).
♦Cận thần ở triều đình. ◇Hàn Dũ : Nhị thập dư nhật, trung ngoại bất thông, lưỡng cung an phủ, triều thần hàm ưu cụ, mạc tri sở vi. Tuy hàn lâm nội thần, diệc vô tri giả , , , , . , (Thuận Tông thật lục nhất ).
♦Chỉ hoạn quan, thái giám. ◇Vương Ngao : Cái học sĩ viện tại cấm trung, phi nội thần tuyên triệu, vô nhân đắc nhập , , (Chấn trạch trường ngữ , Quan chế ).